METRUK YAPILARIN İLANI

METRUK YAPILARIN İLANI

     İlçemiz Karadoğan Mahallesi, Gücükler Caddesi, No:3 adresinde bulunan; tapunun Pafta No: H27-B-07-C-3-B , 217 Ada 2 Parsel (eski 46 Ada 2 Parsel) sayılı taşınmazı üzerinde bulunan iki katlı ahşap karkas yapı Bolu Belediyesi teknik personelleri tarafından yerinde incelenerek yapı ile ilgili ”Mail-i İnhidam Raporu” tanzim edilmiş ve İnşaat Mühendisleri odasına görüş sorularak, 2 (iki) İnşaat Mühendisi tarafından rapor onaylanmıştır.

     İlçemiz Karadoğan Mahallesi, Gazi Halil Onbaşı Caddesi, No:4 adresinde bulunan; tapunun Pafta No: H27-B-07-C-3-B , 183 Ada 3 Parsel (eski 11 Ada 3 Parsel) sayılı taşınmazı üzerinde bulunan iki katlı yığma + ahşap karkas yapı Bolu Belediyesi teknik personelleri tarafından yerinde incelenerek yapı ile ilgili ”Mail-i İnhidam Raporu” tanzim edilmiş ve İnşaat Mühendisleri odasına görüş sorularak, 2 (iki) İnşaat Mühendisi tarafından rapor onaylanmıştır.

     İlçemiz Karadoğan Mahallesi, Seben Caddesi, No:1 adresinde bulunan; tapunun Pafta No: H27-B-07-C-3-B , 203 Ada 1 Parsel (eski 32 Ada 1 Parsel) sayılı taşınmazı üzerinde bulunan iki katlı yığma + ahşap karkas yapı Bolu Belediyesi teknik personelleri tarafından yerinde incelenerek yapı ile ilgili ”Mail-i İnhidam Raporu” tanzim edilmiş ve İnşaat Mühendisleri odasına görüş sorularak, 2 (iki) İnşaat Mühendisi tarafından rapor onaylanmıştır.

     İlçemiz Karadoğan Mahallesi, Camii Caddesi, No:6 adresinde bulunan; tapunun Pafta No: H27-B-07-C-3-B , 203 Ada 3 Parsel (eski 32 Ada 3 Parsel) sayılı taşınmazın, yan parselindeki mevcut metruk yapının 203 Ada, 3 Parselinde de yer almasından dolayı yapı sahibine bilgi mahiyetinde tebliği sağlanmıştır.

     3194 Sayılı İmar Kanunun ‘’ Madde 39 – (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.)Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. ‘’ denildiğinden;      

     217 Ada 2 Parsel, 183 Ada 3 Parsel ve 203 Ada 3 Parsel No’lu taşınmazlarında bulunan yapıların; kararın yapı sahiplerine tebliğ edilmesinden sonra, yapılarda can ve mal güvenliği tedbirleri alınarak, yapıların 15 (on beş) gün içinde yıkılması, yıkılmadığı takdirde Belediyemiz tarafından yıkılarak masraflarının %20 fazlasıyla mal sahiplerinden tahsil edilmesi, 21.05.2024 tarih ve 2024/21 sayılı Encümen Kararı ile kesinleşmiştir.